Usaldusteenused: millega tegu?

Usaldusteenus on elektrooniline teenus, mis aitab erinevatel osapooltel siduvaid otsuseid teha.

Lihtne näide on teenuse osutamise leping (olgu selleks kasvõi prügiveoteenuse tellimine, mobiilipaketi valimine või pesumasina ostmine internetist), mille sõlmivad omavahel teenusepakkuja ja teenuse kasutaja. Selleks, et leping tõepoolest kehtiks ehk juriidiliselt mõlemad osapooled õiguste ja kohustustega seoks, on vaja see allkirjastada*. See aga omakorda tähendab, et pooltel peab olema võimalus esiteks anda digiallkirja kõikidele nõuetele vastaval moel ja teiseks kontrollida selle allkirja kehtivust. Just seda – tehinguga seotud osapooltele omavahelise usalduse tagamise osa – pakuvadki usaldusteenuse pakkujad. Antud näiteks oleks usaldusteenusteks digiallkirja õigsuse kontroll ja digiallkirja kui sellise moodustamine.

* Allkirjastamiseks loetakse kõik allkirjastamissertifikaati eeldavad tegevused, st ka pangaülekannete ja valikute kinnitamine e-keskkondades, mille teostamiseks on sul vaja sisestada PIN2-kood.

Usaldusteenuste osutamine:

Usaldusteenuseid tohivad osutada ainult kvalifitseeritud teenusepakkujad, kes vastavad nõuetele ja on registreeritud usaldusteenuse osutajate nimekirjas. Täpsed nõuded ja tingimused igale usaldusteenusele ja allkirjastamise ning tembeldamise aspektidele määratleb eIDAS.

Euroopa Liidus on usaldusteenusteks näiteks isikusertifikaatide väljastamine ja elutsükli haldus, ajatempliteenuse osutamine, e-allkirjade loomine, e-allkirjade kontrollimine, e-allkirjade säilitamine, e-andmevahetusteenus ja veebiserverite sertifikaatide väljastamine.

Usaldusteenuse pakkujate kohta kasutatakse sageli lühendit TSP, mis tuleneb ingliskeelsest väljendist Trust Service Provider. eIDASe poolt sertifitseeritud usaldusteenuse pakkujatel on õigus usaldusteenuseid osutada kõigis Euroopa Liidu riikides.

Usaldusteenused ja nende osutajad Eestis:

Täna on Eestis kaks usaldusteenuse pakkujat:

Pakutavaks usaldusteenusteks on muuhulgas:

Lisainfo: